Správy

Štvrtok – ZA ZASVÄTENÝCH MUŽOV – rehoľníkov a za chlapcov

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania: Služba ako konkrétne seba-darovanie nebola pre sv. Jozefa len vysokým ideálom, ale stala sa súčasťou každodenného života. Sv. Jozef sa vedel prispôsobiť rôznym okolnostiam s postojom človeka, ktorý nestráca odvahu, ak život nejde, ako on chce: s pripravenosťou toho, kto žije, aby slúžil. V tomto duchu prijal Jozef mnohé a často neočakávané cesty v živote. Zakaždým ochotný ísť v Ďalej…

Streda – ZA ZASVÄTENÉ ŽENY – rehoľníčky a za dievčatá

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania: Slovo, ktoré označuje cestu sv. Jozefa a cestu povolania je služba. V evanjeliách vidíme, ako Jozef žije úplne pre druhých a nikdy nie pre seba. Svätý Boží ľud ho nazýva najčistejší ženích, čím ukazuje na jeho schopnosť milovať a neponechať si nič pre seba. Oslobodiac lásku od akéhokoľvek vlastnenia, otvoril sa pre ešte plodnejšiu službu: jeho láskyplná starostlivosť prechádzala Ďalej…

Utorok – ZA MLÁDEŽ – hľadajúcu alebo rozhodujúcu sa pre svoje povolanie v Cirkvi

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania: Tretím aspektom života sv. Jozefa a kresťanského povolania, ktorý sa uplatňuje v každodennom živote, je vernosť. Jozef je „človek spravodlivý“ (Mt 1, 19), ktorý sa v činorodom tichu každého dňa verne drží Boha a jeho plánov. V mimoriadne ťažkom momente svojho života „o všetkom uvažuje“ (porov. v. 20). Rozjíma, starostlivo uvažuje, nekoná v chvate, nepodľahne pokušeniu prijať unáhlené rozhodnutia, Ďalej…

Pondelok – ZA RODINY – ktoré sú malými spoločenstvami Cirkvi a hniezdami povolania

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania: „Boh vidí do srdca a vo sv. Jozefovi spoznal otcovské srdce, schopné darovať a plodiť život v každodennosti. A k tomu vedú aj duchovné povolania: majú každý deň plodiť a obnovovať život. Pán chce formovať otcovské a materské srdcia: srdcia otvorené, schopné veľkého nadšenia, veľkodušne sa darujúce, súcitne utešujúce v úzkosti a pevne posilňujúce nádej. To je potrebné tak Ďalej…

List zasväteným – vladyka Ján Babjak, SJ

      Drahí otcovia a bratia rehoľníci, drahé rehoľné sestry, čo najsrdečnejšie Vás pozdravujem. Každoročne sme sa zvykli stretnúť pri príležitosti sviatku Stretnutia Pána, s ktorým sa spája aj Deň zasväteného života. Zo známych dôvodov to teraz nie je možné. Preto Vás chcem aspoň krátko pozdraviť a povzbudiť týmto listom. Zároveň Vám ďakujem za Vašu službu a za Vašu vernosť povolaniu, ktoré je Božím darom pre Vás a pre Ďalej…

„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ Jn 11,25

sr. Bernadeta Anna Vošková, OSBM      Sestra Bernadeta, krstným menom Anna, sa narodila 10. marca 1930 v Lukove, okr. Bardejov v rodine Jána a Júlie rodenej Sidorovej. Mala troch súrodencov: Mikuláša Máriu a Irenu.      Základnú školu navštevovala v rodnej dedine Lukov. Následne v Prešove absolvovala Meštiansku školu a dva roky pokračovala v štúdiu na Štátnej ruskej učiteľskej akadémii v Prešove.      Jej kroky ďalej viedli do Ďalej…

Zdolávanie Tatier

        „Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.“ (H. Ch. Andersen) Túto vetu môžeme potvrdiť aj my, po tom, čo sme sa počas leta spoločne so sestrami vybrali obdivovať krásu našich veľhôr.  Išlo sa za každého počasia cez doliny, potoky až po vrcholy kopcov a tak sme si mohli vychutnať majestátne výhľady na ďalekú krajinu. Bol to veľmi požehnaný a obohacujúci čas, Ďalej…

Obliečka sr. Natanaely

„Pane, Bože náš, ty si nádej a útočisko pre všetkých, ktorí v teba dúfajú, ty si nám ukázal rôzne cesty spásy skrze vtelenie Krista, prijmi tvoju služobníčku, ktorá zanechala svetské vášne a priniesla tebe seba,  ako živú a ľúbeznú obetu.“      Týmito slovami sa modlil provinciál otcov baziliánov o. Volodimír Sedláček, OSBM  za našu novicku. Tento veľký deň 25. júla 2020 sr. Natanaela  prijala habit a biely závoj. Bol to silný zážitok aj Ďalej…

Nové vedenie našej provincie

     V dňoch 3. – 5. júla sa v Prešove konala Provinciálna kapitula na ktorej sme volili provinciálnu predstavenú a štyri provinciálne radkyne. Na ďalšie päťročné obdobie bola do tohto úradu zvolená m. Daniela Jaroslava Štefková a  provinciálne radkyne: sr. Andrea Mária Lopatová, sr. Alžbeta Melánia Dacejová, sr. Melánia Mária Legnavská a sr. Dominika Mária Záhorodníková.      Sv. Bazil Veľký hovorí: „Svätý Duch dvíha srdcia do výšav, slabých vedie za ruku a pokročilých zdokonaľuje. On osvecuje Ďalej…