Správy

List zasväteným – vladyka Ján Babjak, SJ

      Drahí otcovia a bratia rehoľníci, drahé rehoľné sestry, čo najsrdečnejšie Vás pozdravujem. Každoročne sme sa zvykli stretnúť pri príležitosti sviatku Stretnutia Pána, s ktorým sa spája aj Deň zasväteného života. Zo známych dôvodov to teraz nie je možné. Preto Vás chcem aspoň krátko pozdraviť a povzbudiť týmto listom. Zároveň Vám ďakujem za Vašu službu a za Vašu vernosť povolaniu, ktoré je Božím darom pre Vás a pre Ďalej…

„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ Jn 11,25

sr. Bernadeta Anna Vošková, OSBM      Sestra Bernadeta, krstným menom Anna, sa narodila 10. marca 1930 v Lukove, okr. Bardejov v rodine Jána a Júlie rodenej Sidorovej. Mala troch súrodencov: Mikuláša Máriu a Irenu.      Základnú školu navštevovala v rodnej dedine Lukov. Následne v Prešove absolvovala Meštiansku školu a dva roky pokračovala v štúdiu na Štátnej ruskej učiteľskej akadémii v Prešove.      Jej kroky ďalej viedli do Ďalej…

Zdolávanie Tatier

        „Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.“ (H. Ch. Andersen) Túto vetu môžeme potvrdiť aj my, po tom, čo sme sa počas leta spoločne so sestrami vybrali obdivovať krásu našich veľhôr.  Išlo sa za každého počasia cez doliny, potoky až po vrcholy kopcov a tak sme si mohli vychutnať majestátne výhľady na ďalekú krajinu. Bol to veľmi požehnaný a obohacujúci čas, Ďalej…

Obliečka sr. Natanaely

„Pane, Bože náš, ty si nádej a útočisko pre všetkých, ktorí v teba dúfajú, ty si nám ukázal rôzne cesty spásy skrze vtelenie Krista, prijmi tvoju služobníčku, ktorá zanechala svetské vášne a priniesla tebe seba,  ako živú a ľúbeznú obetu.“      Týmito slovami sa modlil provinciál otcov baziliánov o. Volodimír Sedláček, OSBM  za našu novicku. Tento veľký deň 25. júla 2020 sr. Natanaela  prijala habit a biely závoj. Bol to silný zážitok aj Ďalej…

Nové vedenie našej provincie

     V dňoch 3. – 5. júla sa v Prešove konala Provinciálna kapitula na ktorej sme volili provinciálnu predstavenú a štyri provinciálne radkyne. Na ďalšie päťročné obdobie bola do tohto úradu zvolená m. Daniela Jaroslava Štefková a  provinciálne radkyne: sr. Andrea Mária Lopatová, sr. Alžbeta Melánia Dacejová, sr. Melánia Mária Legnavská a sr. Dominika Mária Záhorodníková.      Sv. Bazil Veľký hovorí: „Svätý Duch dvíha srdcia do výšav, slabých vedie za ruku a pokročilých zdokonaľuje. On osvecuje Ďalej…

Blahoslovi duša moja Hospoda

     S láskou chcem poďakovať Pánu Bohu za veľkú milosť rehoľného povolania a tiež za dar povolania pôsobiť medzi rómskymi deťmi a rodinami.  V tomto roku uplynulo 30 rokov, keď ma Pán Boh povolal do tejto misie. Je to Jeho dielo a Jemu patrí chvála a vďaka. Tiež chcem vyjadriť vďačnosť aj mojím predstaveným, ktorí mi na túto misiu dali povolenie a spolusestrám, ktoré ju podporovali a pomáhali mi.  Ďalej…

Otvorenie provinciálnej kapituly 2020

     Pri príležitosti konania prvej časti provinciálnej kapituly, ktorá sa konala 11. – 14. 06. 2020 prijal vladyka Ján Babjak, SJ pozvanie slúžiť sv. Liturgiu v kaplnke sv. Makríny v Prešove spolu s provinciálom otcov baziliánov o. Vladimírom Sedláčkom, OSBM. Vo svojej homílii nadviazal na uvítací príhovor provinciálnej predstavenej matky Daniely Štefkovej, OSBM, ktorá náš život prirovnala k plavbe lode po vodách pokojných a niekedy rozbúrených, smerujúcej do jedného Ďalej…

Darujte nám 2%

Drahí priatelia,      aj tento rok Vás chceme osloviť a požiadať o Vašu priazeň a pomoc, ktorú nám môžete poskytnúť. Našim cieľom je pomáhať druhým, tým, ktorí to potrebujú: mládeži, starším a chorým. Činnosť nášho združenia je zameraná na zveľaďovanie ľudských i kresťanských hodnôt. Je popretkávaná s činnosťou spoločenstva sestier baziliánok a spoločníkmi sestier baziliánok. Viac info.: https://sestrybazilianky.sk/baziliada/

Duchovné cvičenia sestier

     Pôst je vždy milostivým časom a my sme v období jarných prázdnin mali možnosť prežiť duchovné cvičenia pod vedením o. Pavla Tomka, CSsR. Prednášky boli zamerané na rôzne skúšky v našom živote ale aj na to ako byť vytrvalými vo viere. Rast je o našej ochote dovoliť Bohu formovať naše srdce a o tom ako dokážeme byť poslušné. Bol to čas ticha, modlitby, meditácie a oddychu. Rôzne biblické Ďalej…