KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Sme Rádom východného byzantského obradu (grécko-katolícky), ktorý nadväzuje na východné ženské mníšstvo.

Tak ako činnosť sv. Bazila Veľkého nebola nasmerovaná iba jednostranne tak aj my pracujeme v rôznych oblastiach.

Vedieme Strednú zdravotnícku školu sv. Bazila Veľkého, školský internát, katechizujeme v školách, venujeme sa ikonopisectvu, rómskemu apoštolátu, šijeme cirkevné potreby a rúcha, pracujeme v sociálnej oblasti, pracujeme v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach a opatrujeme staršie a choré sestry. 

Skratka: OSBM (Ordo Sancti Basilii Magni)

ON NÁS POVOLÁVA, ABY SME BOLI

Jeho modliacou sa prítomnosťou 

odpovedáme mu s láskou, ponúkajúc svoj život modlitby a odovzdanosti tak, že keď svet vidí nás, aby videl jeho, keď nás počúva, rozpoznával jeho hlas a keď nás poznáva, spoznával jeho.

Jeho uzdravujúcou prítomnosťou

odpovedáme s láskavosťou, pohostinnosťou voči tým, ktorí sú chorí a núdzni, či už telesne alebo duchovne. 

Jeho životodarnou prítomnosťou 

odpovedáme úprimne a ochotne, deliac sa o jeho dary a dobrotu s tými, ktorých života sa dotýkame, aby aj oni mohli žiť plnšie.

KROKY FORMÁCIE

KANDIDATÚRA – je obdobie kráčania v spoločenstve sestier, rozpoznávanie povolania k rehoľnému spôsobu života v Ráde sestier sv. Bazila Veľkého. V tomto čase kandidátka ešte býva doma no pri návštevách sa oboznamuje so spoločenstvom a spôsobom modlitby. Trvá aspoň tri mesiace.

POSTULÁT – trvá pol až jeden rok, keď postulantka spoznáva a pomaly sa začleňuje do spoločného života v komunite. Do postulátu môže byť prijaté dievča, ktoré dovŕšilo osemnásť rokov života.

NOVICIÁT – dva roky duchovnej formácie, ktorá zahŕňa aj skúsenosť služby. Začína sa slávnostným obradom vstupu spojeného s obliečkou, kedy novicka dostáva nové meno a habit (mníšsky odev) na znak toho, že už nepatrí svetu ale iba Bohu. 

JUNIORÁT – obdobie začínajúce po zložení dočasných sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti trvajúce päť rokov.

VEČNÉ SĽUBY – celkové odovzdanie sa Bohu cez profesiu večných sľubov. Začiatok stálej formácie, prehĺbovanie teologických a odborných znalostí podľa potrieb apoštolátu.


SPOLOČNÍCI SESTIER BAZILIÁNOK

Program spoločníkov ponúka možnosť pre oddaných kresťanov – mužov a ženy, aby sa pripojili k Rádu sestier sv. Bazila Veľkého a žili podľa ich misie prostredníctvom zdieľania viery, vízie a pohostinnosti.

Vzťah k rehoľnému spoločenstvu podporuje misiu Cirkvi prostredníctvom zdieľanej služby a prináša osoh tým mužom a ženám, ktorí sa chcú zúčastniť na živote a modlitbe spoločenstva bez trvalých záväzkov.

CIEĽOM TOHTO SPOLOČENSTVA JE

Prehĺbenie krstných sľubov rastom v duchovnom živote.

Zdieľanie podielu na duchovnosti a poslaní Rádu sestier sv. Bazila Veľkého zúčastňovaním sa na ich živote modlitby a služby, aby sa rozširovalo posolstvo o Nebeskom kráľovstve.

Svedčenie o pravde, že Boh je s nami v každodennom živote.