Škola a Internát

Je katolícka škola zriadená Rádom sestier sv. Bazila Veľkého so sídlom Prešove. Po stránke vzdelávania je úplne porovnateľná so štátnymi zdravotníckymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov. Vyučuje sa tu náboženstvo ako povinný predmet. Škola sa snaží zvýšiť kvalitu vzdelávania zapájaním sa do projektov: Infovek, Socrates Commenius, Leonardo da Vinci, Renovabis a ďalších. Škola spolupracuje s  FNsP J.A. Reimana v  Prešove, Domovom dôchodcov, DSS, Domom Kozmu a  Damiána – Nezábudka, Červeným krížom, GrK diecéznou charitou, ABC voľného času.  

Možnosti ubytovania a  stravovania: Súčasťou školy je aj vlastný internát s kapacitou 66 miest. Je umiestnený v  susedstve školy. Jeho poslaním je poskytovať nielen ubytovanie a  celodennú stravu, ale i zodpovednú kresťanskú výchovu. Stravovanie je zabezpečené pre všetkých žiakov školy vo Výdajni stravy, ktorá sa nachádza v  priestoroch internátu.


https://internat.sestrybazilianky.sk