Škola a Internát

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

je katolícka škola zriadená Rádom sestier sv. Bazila Veľkého so sídlom Prešove.Po stránke vzdelávania je úplne porovnateľná so štátnymi zdravotníckymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov. Vyučuje sa tu náboženstvo ako povinný predmet.Škola sa snaží zvýšiť kvalitu vzdelávania zapájaním sa do projektov: Infovek, Socrates Commenius, Leonardo da Vinci, Renovabis a ďalších.Škola spolupracuje s  FNsP J.A. Reimana v  Prešove, Domovom dôchodcov, DSS, Domom Kozmu a  Damiána – Nezábudka, Červeným krížom, GrK diecéznou charitou, ABC voľného času.  Okrem štandardného školského vybavenia majú žiaci k  dispozícii:

 • 3 odborné učebne ošetrovateľstva a  asistencie,
 • učebňu anatómie a  fyziológie,
 • multimediálnu jazykovú učebňu,
 • učebňu administratívy a  zdravotníckej dokumentácie,
 • učebňu informatiky,
 • žiacku knižnicu,
 • posilňovňu,
 • kaplnku.

Mimoškolské aktivity:

 •  krúžková činnosť: krúžok SJ, krúžok AJ, krúžok NJ, krúžok EÚ, Tvorivý krúžok, Spevácky   krúžok, Kalanetika, Volejbal, krúžok IKT,
 •  3-dňové duchovné obnovy žiakov,
 •  školské kultúrne podujatia a  aktivity (imatrikulácia prvákov, vianočná akadémia, rozhlasové okienko, školský časopis),
 •  školské súťaže (Ukáž čo vieš, zdobenie perníkov, výzdoba tried, Deň plný hier, Sudoku, olympiáda z  AJ, NJ a  ľudských práv, recitačné a  spevácke súťaže),
 •  účasť na charitatívnych aktivitách,
 •  účasť na súťažiach a  olympiádach,

Možnosti ubytovania a  stravovania:Súčasťou školy je aj vlastný internát s kapacitou 66 miest. Je umiestnený v  susedstve školy. Jeho poslaním je poskytovať nielen ubytovanie a  celodennú stravu, ale i zodpovednú kresťanskú výchovu. Stravovanie je zabezpečené pre všetkých žiakov školy vo Výdajni stravy, ktorá sa nachádza v  priestoroch internátu.

www.szssvbazpo.edu.sk