JEDNOTA V RÔZNORODOSTI – konferencia k 70. výročiu centralizácie sestier Rádu svätého Bazila Veľkého

     V sobotu 29. mája 2021 sa cez Zoom uskutočnila online konferencia k 70. výročiu centralizácie sestier Rádu svätého Bazila Veľkého, ktorej sa zúčastnilo spolu 200 ľudí, medzi nimi aj sestry baziliánky z USA, Ukrajiny, Talianska, Slovenska, Poľska, Chorvátska, Rumunska, Argentíny, Brazílie, Austrálie a otcovia baziliáni z Ríma, ktorých viedol protoarchimandrita o. Genesio Viomar, OSBM.

     V úvodnom príhovore vystúpila generálna predstavená m. Marcela Runcan, OSBM, ktorá zdôraznila dôležitosť konferencie: „Oslava nám dáva príležitosť pripomenúť si našich predchodcov a všetky tie prekážky, ktoré prekonali. Centralizácia nás povzbudzuje, aby sme sa navzájom obohatili o dary, kultúru a skúsenosti z našich provincií. “ K účastníkom sa prihovoril aj jeho blaženosť Sviatoslav Ševčuk, hlavný arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UHKC), ktorý zdôraznil súvislosť medzi zjednotením sestier baziliánok a 75. výročím likvidácie UHKC ako aj 425. výročím Únie v Breste, ktoré sa taktiež oslavuje tento rok.

     V hlavnej časti konferencie, ktorú moderoval o. Róbert Lisseiko, OSBM s prvým príspevkom vystúpila sestra Daria Turkiv, OSBM (PhD. z cirkevných dejín), ktorá poskytla vynikajúci prehľad o ceste sestier baziliánok k centralizácii. Dr. Magdaléna Vytvytska, OSBM (doktorka kánonického práva), predniesla príspevok na tému „Kánonické aspekty centralizácie, vedenie  inštitútu na príklade sestier Rádu svätého Bazila Veľkého“. Hlavné nastolené body sa zameriavali na procesy, ktoré predchádzali centralizácii: reforma sestier baziliánok na konci 19. a začiatku 20. storočia, zakladanie baziliánskych monastierov po celom svete v prvej polovici 20. storočia a ich nové pastoračné aktivity. Tretí rečník, doktorand z Cirkevných dejín na Pápežskej Gregoriánskej univerzite, o. Hieronim Hrimm, OSBM sa zameral na účasť otcov baziliánov pri centralizácii sestier baziliánok, pričom zdôraznil úlohu archimandritu o. Theodozija Halušinského, OSBM a protoarchimandritu o. Pavla Myskiva, OSBM ako aj sestry Sofronie Erdeli, OSBM, ktorí boli navrhovateľmi celého tohto procesu.

     V závere sa prítomným prihovorila generálna radkyňa sestra Emanuela Vishka, OSBM ktorá zdôraznila, že Rád je živým organizmom, ktorý žije, dýcha a rozvíja sa a centralizácia sa stala jednou z etáp jeho vývoja. K administratívnym a právnym zmenám došlo v rokoch 1951-1953, ale na úrovni kultúr a povedomia stále prebiehajú procesy zjednocovania. „Pohľad na centralizáciu pred 70. rokmi nám dáva príležitosť klásť otázky nielen vedecké, ale aj existenčné – otázky, ktoré môžu transformovať, zmeniť, obnoviť nás a naše spoločenstvá,“ – povedala sestra Emanuela.

     Apoštolská stolica vyhlásila centralizáciu monastierov sestier baziliánok dekrétom Kongregácie pre východnú cirkev 2. júna 1951. Pápež Pius XII. zjednotil všetky monatiery sestier baziliánok do jedného Rádu a povýšil ich na pápežský Rád. Druhým dekrétom z 19. júla 1951 sa vytvorili štyri provincie: dve Americké, Argentínska a Európska provincia. Rád svätého Bazila Veľkého má dnes asi 400 sestier v 10 krajinách.

Zdroj: basiliansisters.org