Nedeľa – ZA KŇAZOV A MINIŠTRANTOV

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania: Preto rád myslím na sv. Jozefa, ochrancu Ježiša i Cirkvi, ako na ochrancu povolaní. Z jeho ochoty slúžiť vychádza jeho starostlivosť pri ochraňovaní. „On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta“ (Mt 2, 14) – hovorí evanjelium, čím naznačuje jeho pripravenosť a oddanosť svojej rodine. Nestrácal čas trápením sa nad tým, čo nemohol zmeniť, aby oň neukrátil tých, ktorí sú mu zverení. Táto pozorná a ohľaduplná starostlivosť je znakom vydareného povolania. Je svedectvom o živote, ktorého sa dotkla Božia láska. Aký krásny príklad kresťanského života ponúkame, keď nesledujeme tvrdohlavo svoje vlastné ambície a neoddávame sa nostalgii, ale staráme sa o to, čo nám Pán prostredníctvom Cirkvi zveril! Vtedy Boh vyleje na nás svojho Ducha, svoju tvorivú silu, a koná zázraky ako v Jozefovi.

Modlitba: Bože a Otče náš, ty sa staráš o svoj ľud a posielaš mu duchovných pastierov; daruj svojej Cirkvi Ducha nábožnosti a sily, aby v nej vzbudzoval hodných služobníkov tvojho oltára a utváral z nich odvážnych a pokorných hlásateľov tvojho evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 Modlitba za duchovné povolania: Pane Ježišu, večný Veľkňaz, bl. sestra Zdenka, posilňovaná tvojou milosťou, bola verná a vytrvalá v láske až do konca. Na jej príhovor ťa prosíme za kňazov, nech vytrvalou modlitbou posilňujú svoju vieru, obnovujú v sebe prvotnú horlivosť a z nej čerpajú silu do každodenných zápasov. Nech je ich kňazský život príťažlivý pre seminaristov a chlapcov, ktorí túžia po kňazskom povolaní, aby nám nikdy nechýbali poslovia radostnej zvesti a sprostredkovatelia sviatostného života.