Školský internát pri SZŠ sv. Bazila Veľkého

Súčasťou Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého je školský internát (ďalej len internát) s kapacitou 66 miest. Je umiestnený v susedstve školy na Kmeťovom stromoradí č.2.. Jeho poslaním je poskytovať nielen ubytovanie a celodennú stravu, ale i zodpovednú kresťanskú výchovu. V internáte pracujú ako vychovávateľky rehoľné sestry. Dievčatá majú možnosť používať počítačovú miestnosť, spoločenskú miestnosť. K k dispozícii majú kuchynku na odloženie a ohriatie jedla. V internáte sa nachádza kaplnka zasvätená biskupovi mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi, v ktorej sa konajú liturgie a iné pobožnosti. Prichádzajúci v nej čerpajú silu do každého dňa a ďakujú Bohu za prejav jeho dobroty a lásky.

Budúcnosťou spoločnosti sú mladí ľudia. Preto je veľkou zodpovednosťou pripraviť mladého človeka, aby zodpovedne prevzal svoj život do vlastných rúk. Osobnosť človeka sa dlho formuje, je ovplyvňovaná už od počatia a počas života z rôznych strán. Na človeka pôsobia rôzne vplyvy, názory, postoje a vzťahy. Vychovávateľky nadväzujú na výchovno – vzdelávací proces školy a výchovné pôsobenie rodiny pri formovaní človeka ako takého ako kresťana a ako zdravotníckeho asistenta. Cieľom je vychovať všestranne vzdelanú, s kresťanskou morálkou rozvinutú osobnosť, ktorá bude slúžiť chorým a zdravotne postihnutým občanom. Vychovávateľky sa svojou službou snažia zabezpečiť spokojnú, radostnú a familiárnu atmosféru, ktorá napomáha a spríjemňuje výchovu dnešného mladého človeka.

Dievčatá ktoré sú zverené do výchovy v internáte sú vychovávané v kresťanskom duchu, vytvára sa im prostredie čo najviac podobnému rodinnej klíme. Zvlášť citlivo sa pristupuje k dievčatám 1. ročníka, aby sa ich proces adaptácie na zmenené životné podmienky uskutočnil čo najšetrnejšie. V čase mimo vyučovania sú dievčatá motivované ku kvalitnej a systematickej príprave na vyučovanie a na odbornú prax.

Snáď nikdy toľko Boh nenapomínal ľudstvo ako dnes, že On potrebuje spoluprácu na realizovanie svojej vôle a dnešný človek si uvedomuje, že je podstatne zodpovedný za transformácie, ktoré sa dejú okolo neho. Pedagogickou úlohou nie je nič iné, ako vychovávať mladého človeka k otvorenosti pre budúcnosť, rozvíjajúc v ňom tie intelektuálne schopnosti, ktoré ho uschopnia v prítomnej situácii odkryť všetky možnosti, ktoré sú ešte skryté v budúcnosti, aby boli pozitívne pre dobro ľudstva.

21. storočie si vyžaduje človeka, ktorý si bude veriť, bude chcieť, bude milovať a tvoriť. Vychovávateľ vo všetkých smeroch svojho výchovného pôsobenia má významný vplyv na žiakov a celkový rozvoj ich osobnosti. Ale netreba zabúdať, že rodičia sú prvými a hlavnými vychovávateľmi svojich detí. (KKC 1653).

http://internat.sestrybazilianky.sk