Pondelok – ZA RODINY – ktoré sú malými spoločenstvami Cirkvi a hniezdami povolania

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania: „Boh vidí do srdca a vo sv. Jozefovi spoznal otcovské srdce, schopné darovať a plodiť život v každodennosti. A k tomu vedú aj duchovné povolania: majú každý deň plodiť a obnovovať život. Pán chce formovať otcovské a materské srdcia: srdcia otvorené, schopné veľkého nadšenia, veľkodušne sa darujúce, súcitne utešujúce v úzkosti a pevne posilňujúce nádej. To je potrebné tak pre kňazstvo, ako aj pre zasvätený život zvlášť dnes, v časoch poznačených krehkosťou a utrpením – aj v dôsledku pandémie, ktorá vyvoláva neistotu a strach ohľadom budúcnosti a zmyslu života. Sv. Jozef nám so svojou vľúdnosťou ide v ústrety, je akoby tým „svätým z vedľajších dverí“ a zároveň nás jeho silné svedectvo môže na našej ceste usmerniť.“

Modlitba: Dobrotivý Bože, v tebe má rodinné spoločenstvo svoj pôvod a pevný základ. Posilni mocou svojho Ducha v rodinách odvahu modliť sa za povolanie svojich detí a ochotu darovať ich do služby tebe. Pomáhaj nám rásť vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach podľa príkladu Svätej rodiny. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.