Utorok – ZA MLÁDEŽ – hľadajúcu alebo rozhodujúcu sa pre svoje povolanie v Cirkvi

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania: Tretím aspektom života sv. Jozefa a kresťanského povolania, ktorý sa uplatňuje v každodennom živote, je vernosť. Jozef je „človek spravodlivý“ (Mt 1, 19), ktorý sa v činorodom tichu každého dňa verne drží Boha a jeho plánov. V mimoriadne ťažkom momente svojho života „o všetkom uvažuje“ (porov. v. 20). Rozjíma, starostlivo uvažuje, nekoná v chvate, nepodľahne pokušeniu prijať unáhlené rozhodnutia, nenasleduje len svoj inštinkt a neriadi sa len prítomnou chvíľou. Všetko koná trpezlivo. Vie, že existencia človeka sa buduje iba na vytrvalej vernosti veľkým rozhodnutiam. To zodpovedá trpezlivej a neustálej pracovitosti, s akou Jozef vykonáva skromnú profesiu tesára (porov. Mt 13, 55). Lebo tak, ako život, aj povolanie dozrieva len v každodennom prežívaní vernosti. Ako sa živí táto vernosť? Vo svetle Božej vernosti. Prvé slová, ktorými sa Boh vo sne obrátil na sv. Jozefa, boli výzvou, aby sa nebál, pretože Boh je verný svojim prisľúbeniam: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa“ (Mt 1, 20). Táto vernosť je tajomstvom radosti. V nazaretskom domčeku, hovorí sa v jednom liturgickom hymne, vládla „číra radosť“. Bola to každodenná a priezračná radosť jednoduchosti, radosť toho, kto ochraňuje niečo dôležité: vernú blízkosť Bohu a blížnemu. 

Modlitba: Pane Ježišu, ktorý si povedal: „hľadajte a nájdete“. Stoj pri mladých ľuďoch hľadajúcich lásku, porozumenie a šťastie. Daj im svetlo svojho Ducha, aby úprimne a vytrvalo hľadali pravé hodnoty, rozlíšili ich od falošných a vedeli sa rozhodnúť pre dobro, pravdu a krásu. Vypočuj naše prosby a daruj im odvahu nasledovať teba, ktorý si Cesta, Pravda a Život, cestou kňazského alebo zasväteného života. Náročnosť dnešnej doby nech je napĺňaná nekončeným milosrdenstvom Nebeského Otca, ktorý ťa poslal, aby sme mali život, a mali ho v hojnosti. Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Modlitba za duchovné povolania: Pane Ježišu, ty si povolával, koho si chcel; volaj mnohých z nás, aby sme pracovali pre teba a s tebou. Ty si svojím slovom osvietil tých, ktorých si povolal; osvecuj nás darom viery v teba. Ty si ich chránil v ťažkostiach; pomáhaj mladým premáhať ťažkosti dneška. A keď pozveš niekoho z nás, aby sa celý zasvätil tebe, nech tvoja láska zahrieva toto povolanie od jeho zrodu a dáva mu vzrast a vytrvalosť až do konca. Amen