Odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Makríny

     „Prepodobná Makrína, dobrého Boha si si zamilovala celým srdcom, jeho kríž si vzala na svoje plecia a s láskou si ho nasledovala, preto si získala odpustenie hriechov.“ (Kondák sviatku)
Narodila sa roku 324 ako prvé dieťa rodiny, bola sestrou sv. Bazila Veľkého. Jej príklad nadchol Bazila žiť dokonalým kresťanským životom. Pochádzajúc z bohatej rodiny, žila v spoločnosti biednych ako jedna z nich. Bola príkladom života modlitby a služby núdznym. Zomrela v roku 380 s nepretržitou modlitbou na perách v prítomnosti brata sv. Gregora Nysského.