Blahoslovi duša moja Hospoda

     S láskou chcem poďakovať Pánu Bohu za veľkú milosť rehoľného povolania a tiež za dar povolania pôsobiť medzi rómskymi deťmi a rodinami.  V tomto roku uplynulo 30 rokov, keď ma Pán Boh povolal do tejto misie. Je to Jeho dielo a Jemu patrí chvála a vďaka. Tiež chcem vyjadriť vďačnosť aj mojím predstaveným, ktorí mi na túto misiu dali povolenie a spolusestrám, ktoré ju podporovali a pomáhali mi.  Neskôr Pán Boh povolal do tejto misie aj ďalšie spolusestry, ktorým som tiež veľmi vďačná za spoluprácu.   Medzi inými aktivitami každoročne sme pripravovali deti na Prvé sv. prijímanie. Aj tohto roku po dvojročnej príprave pristúpilo k Prvému svätému Prijímaniu 28 rómskych detí zo sídliska Poštárka v Bardejove.