Otvorenie provinciálnej kapituly 2020

     Pri príležitosti konania prvej časti provinciálnej kapituly, ktorá sa konala 11. – 14. 06. 2020 prijal vladyka Ján Babjak, SJ pozvanie slúžiť sv. Liturgiu v kaplnke sv. Makríny v Prešove spolu s provinciálom otcov baziliánov o. Vladimírom Sedláčkom, OSBM. Vo svojej homílii nadviazal na uvítací príhovor provinciálnej predstavenej matky Daniely Štefkovej, OSBM, ktorá náš život prirovnala k plavbe lode po vodách pokojných a niekedy rozbúrených, smerujúcej do jedného z mnohých prístavov počas svojej cesty. Jedným z tých prístavov je aj čas provinciálnej kapituly na ktorej  sa prehodnocuje uplynulé obdobie piatich rokov a zároveň sa určuje smerovanie celej provincie do budúcna.

    Ďalej vladyka spomenul, že tak ako v evanjeliu svadobný hostia nemôžu smútiť pokiaľ je ženích medzi nimi tak aj nám praje vnútornú radosť pre náš duchovný život, ktorý má byť svedectvom nášho zasvätenia. Dôraz v našom živote máme klásť na úzke a intímne spojenie s Eucharistickým Kristom pričom uviedol príklad života vladyku P. P. Gojdiča, OSBM, ktorý denne adoroval pred bohostánkom, kde predkladal záležitosti svojej služby a Cirkvi. Avšak nesmieme zabúdať, že Kristus je prítomný nielen v bohostánku, ale  aj v každom jednom z nás. On je vždy s nami ale je otázne, či sme mi s Ním. Vladyka Ján zároveň vyprosoval pre sestry svetlo Svätého Ducha na správne rozhodnutia pri priebehu provinciálnej kapituly, pričom nám udelil aj svoje archijerejské požehnanie.