Štvrtok – ZA ZASVÄTENÝCH MUŽOV – rehoľníkov a za chlapcov

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania: Služba ako konkrétne seba-darovanie nebola pre sv. Jozefa len vysokým ideálom, ale stala sa súčasťou každodenného života. Sv. Jozef sa vedel prispôsobiť rôznym okolnostiam s postojom človeka, ktorý nestráca odvahu, ak život nejde, ako on chce: s pripravenosťou toho, kto žije, aby slúžil. V tomto duchu prijal Jozef mnohé a často neočakávané cesty v živote. Zakaždým ochotný ísť v ústrety novým podmienkam bez toho, aby si sťažoval na to, čo sa prihodilo, a pripravený pomôcť danú situáciu riešiť. Možno povedať, že bol ochrannou rukou nebeského Otca nad jeho Synom na zemi. A tak je vzorom pre všetky povolania, ktoré sú pozvané byť činnými rukami nebeského Otca pre jeho synov a dcéry.

Modlitba: Všemohúci Bože, ty vnukáš dobré úmysly a pomáhaš ich aj uskutočniť; prosíme ťa za tých, ktorí zanechali všetko a úplne sa zasvätili tebe, aby nasledovali Ježiša Krista, veď ich cestou spásy a pomáhaj im čoraz viac sa odpútať od klamných ponúk sveta, aby verne slúžili tebe i svojim blížnym v duchu evanjeliovej chudoby a pokory. Vzbudzuj v mnohých mladých chlapcoch túžbu po úplnom zasvätení sa tebe v spoločenstve so špecifickou charizmou. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba za duchovné povolania: Pane Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, Večný pastier, vrúcne ťa prosíme; neopusť svoje stádo v trápení, ale vzbuď v ňom ducha, ktorého si štedro vylial na apoštolov. Volaj čím viacerých do kňazského a rehoľného stavu, aby sa rozmnožil počet robotníkov tvojej Cirkvi. A tých, ktorých si si vyvolil, nech rozohňuje horlivosť za tvoju česť a spásu sveta. Tvoja milosť nech ich posväcuje a tvoj Duch nech ich posilňuje vo všetkých protivenstvách. Pane Ježišu, daj nám kňazov a rehoľníkov podľa tvojho srdca. Amen.