Spoločníci

Spoločníci sestier baziliánok

Program spoločníkov ponúka možnosť pre oddaných kresťanov – mužov a ženy, aby sa pripojili k Rádu sestier sv. Bazila Veľkého a žili podľa ich misie prostredníctvom zdieľania viery, vízie a pohostinnosti.

Vzťah k rehoľnému spoločenstvu podporuje misiu Cirkvi prostredníctvom zdieľanej služby a prináša osoh tým mužom a ženám, ktorí sa chcú zúčastniť na živote a modlitbe spoločenstva bez trvalých záväzkov.

— CIEĽOM TOHTO SPOLOČENSTVA JE —

Prehĺbenie krstných sľubov rastom v duchovnom živote.

Zdieľanie podielu na duchovnosti a poslaní Rádu sestier sv. Bazila Veľkého zúčastňovaním sa na ich živote modlitby a služby, aby sa rozširovalo posolstvo o Nebeskom kráľovstve.

Svedčenie o pravde, že Boh je s nami v každodennom živote.


Skladanie sľubov na dva roky

     Dňa 5. 11. 2016 naši spoločníci Marián a Mária Zavacký, Idka Koťuchová a Helena Burcinová po celodennej duchovnej príprave pretkávanej modlitbou a prednáškami zložili sľub na dobu dvoch rokov. Duchovná obnova prebiehala v medzilaborskom monastieri.  Prítomná bola aj m. Daniela Štefková, provinciálna predstavená a taktiež sr. Štefánia Blichová, ktorá sa prihovorila spoločníkom počas prednášok.

Po večierni, ktorú slúžil o. Ján Blaško nasledovalo spoločné agapé, pri ktorom im m. Daniela zaželala veľa síl k nasledovaniu svojho povolania. Taktiež sme poželali sr. Štefánii, k jej životnému jubileu.


Prijatie záväzku

V dňoch 29. – 30. 1. 2016 kedy sme si pripomínali aj sviatok Troch Svätiteľov, sa v provinciálnom dome v Prešove stretli naše spoločníčky na duchovnej obnove, počas ktorej sa pripravovali na prijatie záväzku na obdobie troch rokov. Mali možnosť zamýšľať sa nad hodnotou a nad spôsobom prehlbovania krstných sľubov. Boli účastné na chórovej modlitbe so sestrami, pri spoločnom stolovaní ako aj na osobnej modlitbe a meditácii sv. Písma formou Lectio Divina. Vyvrcholením tejto duchovnej obnovy bola slávnostná večiereň, ktorú slúžil o. Anton Mojžiš a počas ktorej 5 spoločníčok prijalo záväzok na tri roky: p. Mária Gossányová, p. Milana Kaščíková, p. Mária Kostilníková, p. Mária Lazorčíková a p. Zuzana Sakalová.

Spoločníčky sa zaviazali, že počas tohto obdobia, že sa budú aj naďalej zúčastňovať podľa možností na živote modlitby v spoločenstve sestier, ktoré majú najbližšie. Slúžiť iným prostredníctvom účasti vo vhodnej službe. Šíriť posolstvo nebeského Kráľovstva prostredníctvom duchovných a telesných skutkov milosrdenstva svedčiť o pravde, že Boh je s nami v každom čase.

Vyprosujeme Vám hojné Božie požehnanie v tomto zasvätení a odvahu kráčať za Kristom.


Stretnutie spoločníkov

Dňa 24. septembra 2011 sa v monastieri sestier Baziliánok v Prešove konalo v poradí už druhé stretnutie spoločníkov sestier Bazilánok. Po srdečnom privítaní sestrami a spoločných raňajkách sme toto stretnutie začali modlitbou 3. času v kaplnke monastiera.

Potom nasledovala prednáška – Úvod do foriem osobnej modlitby, ktorú viedla sr. Štefánia. Popri ostatných formách modlitby sa zamerala hlavne na jednu – pre nás kresťanov najdôležitejšiu knihu – Bibliu, ktorá nesie Božie slovo, ktoré je vždy aktívne. Podrobne nám rozobrala jednu z foriem štúdia sv. Písma a to metódou LEKCIO DIVINA, ktorá zahŕňa 4 časti – čítanie, meditácia, reč – modlitba a kontemplácia. Sestra Štefania nám tiež pripomenula, že neoddeliteľnou časťou našej modlitby je askéza. Je dôležité určiť si čas na modlitbu a to si vyžaduje sebadisciplínu.

Ďalším bodom nášho stretnutia bola po krátkej prestávke ďalšia prednáška sestry Štefánie na tému: Úvod do teológie služby. Tu sme si uvedomili, že aj my máme byť učiteľmi viery a slúžiť máme dokonalou láskou. Dobro, ktoré želáme sebe alebo iným je spása našej duše. Máme robiť všetko preto, aby sme milovali každého.

Potom náš program pokračoval najdokonalejšou a najväčšou modlitbou – svätou Liturgiou. Po chutnom obede nasledovala beseda na tému: Aktivity spoločníkov pri monastieroch, kde sme voľne debatovali o tom, aké akcie by sme si mohli plánovať do budúcnosti a navzájom sme sa bližšie zoznamovali.

Takto posilnené na duchu sme sa potichu rozišli do svojich domovov s odhodlaním uskutočňovať nadobudnuté poznatky v každodennom živote. Sestrám Baziliankám zo srdca ďakujeme za ich úsilie a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s nimi.


Stretnutie spoločníčok

V dňoch 21.–22. januára 2012 sa konalo v kláštore Rádu sestier sv. Bazila Veľkého stretnutie Spoločníčok sestier baziliánok na, ktorom som sa zúčastnilo osem záujemcov o prijatie. Program stretnutia bol prípravou na prijatie záväzku členstva v spoločenstve Spoločníkov sestier baziliánok.

Samotný obrad prijatia členov do členstva sa konal počas večierne. Spoločníci podpísali zmluvu o spolupráci a na znak členstva bol im darovaný baziliánsky znak, ktorý môžu hrdo nosiť na svojej hrudi. Je to znak sv. Bazila Veľkého, ktorý znázorňuje horiaci (láskou) stĺp (pevnosť), ktorý siaha od zeme do neba (teda nemá obmedzenia v láske k Bohu). Slnko je symbol Boha (Lásky), ku ktorému všetci smerujeme. Stĺp je okrúžený vavrínovou a dubovou vetvami. Vavrín znamená vytrvalosť(v dobrom) a víťazstvo (nad hriechom a zlom) a dubová vetva silu (viery) a pevnosť, neoblomnosť (pri hlásaní evanjelia). Znak sv. Bazila predstavuje čnosti, ktoré on vlastnil a o ktoré sa snažíme.

Prosíme sv. Bazila a jeho sestru sv. Makrínu nech sa prihovárajú za baziliánsku rodinu pred Bohom.


Dni modlitby

 Dňa 21.-23.septembra 2012 sa konali v Medzilaborciach Dni modlitieb pre spoločníčky sestier baziliánok. Stretnutie sa začalo stretnutím pri večeri, po nej sme začali modlitbou Psaltyra. Je to modlitba 150 žalmov, ktoré sú v byzantskom obrade podelené na 20 častí, tzv. katismy. Modlitby sme si rozdelili medzi sebou. Každý sa pomodlil svoju časť. Prvá a posledná katisma sa modlili nahlas, pomedzi to sa sestry modlili kajúce modlitby.

Na druhý deň sme pokračovali prednáškami, ktoré si pre nás pripravil o. Markián OSBM. Na tému hriech a päť stupňov prenikania pokušenia. Počnúc zlou myšlienkou až po vášeň, kedy sa človek stáva zotročený hriechom. Po prednáške sme pokračovali slávením Liturgie.

Témou druhej prednášky bolo 8 hlavných hriechov sú to nestriedmosť, zmyselnosť, lakomstvo, smútok, hnev, (duchovná) lenivosť, márnivosť (márna sláva) a pýcha. Nakoľko je táto téma veľmi rozsiahla prebrali sme prvý z nich, hovorilo sa tiež o podstate a význame pôstu. Po prednáškach sme pokračovali modlitbou večierne. Deň sme ukončili spoločnou modlitbou ruženca.

Tretí deň nášho stretnutia sme začali Sv. liturgiou a modlitbou času. Po liturgii bol voľno-zábavný program a na záver nedeľný obed.

Poďakovanie patrí v prvom rade Bohu, že požehnal toto dielo a tieto dni. Myslím si, že každý z nás dotvára toto spoločenstvo. Vďaka Bohu za jednotu, ktorú nám dáva. Taktiež poďakovanie patrí o. Markiánovi Greškovi sestrám Damiáne, Romane a sestre Štefánii, ktorá nás vedie. Vďaka všetkým, ktorí sa postarali o to, že sme mali všetko zabezpečené a cítili sme sa príjemne.

Nech je Božie požehnanie na nás všetkých a na celej Cirkvi.